Priprava otroka na prvi šolski dan

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih učenci potrebujejo v naslednjem šolskem letu, dobijo otroci v šoli od svojega razrednika zadnji teden pouka v mesecu juniju. Enak seznam osnovne šole razpošljejo tudi v okoliške papirnice in knjigarne, ki so specializirane za prodajo šolskih učbenikov in delovnih zvezkov. Izjemoma se lahko zgodi, da kakšen učbenik ali delovni zvezek kasneje morda ne bo v uporabi, vendar samo v primeru posveta staršev z razrednikom. Ker se takšen primer zgodi izredno redko, lahko vso potrebno učno gradivo kupimo kadar koli pred pričetkom novega šolskega leta. Ostale šolske potrebščine so še šolska torba, peresnica, pisala, barvice, Mojster Miha zvezki itd. Seveda pa ne smemo pozabiti na športno opremo, ki jo otrok potrebuje pri pouku telesne vzgoje.

Pravilnik pravi, da prvošolčki ne smejo sami prihajati in odhajati iz šole. Zmeraj jih mora spremljati ena odrasla oseba, vendar to ne rabi nujno biti eden od staršev. Sicer pa šole odprejo svoja vrata že ob šestih zjutraj, kar pomeni, da lahko otroka tudi sami odpeljemo v šolo pred pričetkom službe. V tem primeru moramo otroka navaditi na zgodnje vstajanje, če pred tem tega ni bil navajen. Če pa ima otrok popoldan zapolnjen z izvenšolskimi dejavnostmi, potem je dobro, da po pouku obiskuje podaljšano bivanje, kjer v miru naredi domačo nalogo. V višjih razredih pa je treba začeti otroka počasi pripravljati na več samostojnosti in odgovornosti, ki ju seveda izkazuje tudi z varnim obnašanjem na poti v šolo in nazaj domov.

Sodelovanje oziroma komunikacija s šolo, ponavadi z razrednikom, je ključnega pomena. Le na ta način smo resnično o vsem pravočasno obveščeni. Bodisi o šolskih in obšolskih dejavnostih, bodisi o incidentih, ki so se zgodili. Za reševanje kakršnih koli sporov in reševanje tekoče problematike pa lahko starši izkoristimo individualne govorilne ure, ki jih razredniki izvajajo tedensko in enkrat na mesec, ali skupne roditeljske sestanke, ki so organizirani vsega trikrat v celotnem šolskem letu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *